David Kreider

Sarah Henry

Jacob Kreider

Mary Stauffer

Jacob Kreider

Susannah Long

John Kreider

Barbara Yordy?

Herman Long

Anna Hershey